Buot     Matematihkka     Geografiija     Sámegiella

744 vuorkkás. Čájeha - 744

Sortere sámegillii Sorter på norsk
   
Addišuvdna/lasiheapme - Addisjon
áhpebodnepláhta - havbunnsplate
áhpebodni
- ...dahje mearrabodni
- havbunn
áhpegorsa - dyphavskløft
áhpegorsagierdu - dyphavsgrøfter i ring
- ring av dyphavsgrøfter
áhpeláirá - havleire
áhperádjá
- bajimus mearradássi maŋimuš jiekŋaáigge maŋŋá
- marin grense
- marin av gresk, hav. Grense for havnivå etter siste istid
áhpesáttu - havsand
áhpevárreč;ielgi
- mearravuloš várrečielgi
- midthavsrygg
áibmodeatta - lufttrykk
áibmogeardi - atmosfære
áibmolávttas - luftfuktighet
áibmonuoskkideapmi - luftforurensning
áigeavádat - tidssone
áigebáhkkudus - tidsuttrykk
áigeerohusat - tidsforskjeller
áigemearri - klokkeslett
áigi - tid
álbmotfáhkkalaskan - befolkningseksplosjon
- Befolkningseksplosjonen refererer til en trend fra 1830-årene og fremover, hvor verdensbefolkningen doblet seg på hundre år, og det fant sted en tredobling de neste 70. Begrepet kan også referere til en hurtig befolkningsvekst på lokalt plan som går utover områdets ressurser og økologisk bæreevne.
álbmotgovvádus - befolkningsbeskrivelse
álbmotmeahci - Nasjonalpark
Álbmotoahppu - Befolkningslære
álbmotovdáneapmi - befolkningsutvikling
álbmotpyramida - befolkningspyramide
- En befolkningspyramide er en illustrasjon av befolkningen fordelt på alder og kjønn. Aldersgruppene er stablet oppå hverandre, med de yngste nederst. Bredden på aldersgruppene viser antallet (eller andelen) i hver gruppe. Det er én side for menn og en for kvinner.
algebra
- bustávaiguin rehkenastit
- algebra
Álgolohku - Primtall
algoritma - algoritme
álgoveahkki - førstehjelp
alladeatta - høytrykk
alladuolbbáš - høyslette
allaeatnamat
- bajas, badjosat, badjeeana, badjeatnamat
- høyland
Allagáisá - Alpe
allat - høy
állečiehka - helningsvinkel
allodat - høyde
allodat - høyde
allodaterohus - høydeforskjell
allodatgeavli
- geavllit kárttas mat čájehit seamma dáset allodaga luonddus
- høydekurve
- kurve på kartet som vise sammehøydenivå i terrenget
almmiguovlu - himmelretning
almmustit - offentliggjøre/utgi
Arabiaáhpi - Arabiahav
areála, viidodat - areal
arvevuovdi - regnskog
árvvoštallat - vurdere
assái - tykk
- om flate objekter
Atlanteráhpi - Atlanterhav
atolla/korállasulloš - atoll
- Atoll, ring- eller hesteskoformet korallrev med lave øyer rundt en lagune. Bredden er fra 1 til 130 km, og øyene reiser seg ofte rett opp av dyphavet. De er mest vanlige i vestlige og midtre deler av Stillehavet.
ávnnas - materiale
ávnnas - stoff
ávnnasvuodjon
- luovosávnnas mii "vuodju" dahje báhcá go fievrriduvvo čázis/jieŋas
- avsetning
- løsmateriale som blir avsatt under transport av is eller vann
báberruhta - seddel
bábirrággi - papirstrimmel
Bagadus - Oppskrift
báhkkabáiki - varm flekk
- hot spot
bákteluoddaneamit/várreluoddaneamit - forkastninger
báktesárgosat - helleristninger
báktesullot - skjærgård
báktešládja - bergart
báktevuođđu - berggrunn
bákti - berg
bálddastahttit
- ...dahje buohtastahttit
- sammenlikne
bálvalusdoaibma - tjenesteyting
bálvalusservodat - servicesamfunn
bargosajiidmearri - sysselsetting
bárralohku - partall
bárru - bølge
báza - i rest
báza - rest
bázalohku - resttall
beaivvášsuonjarpanela - solcellepanel
bealidit - halvere
Bealli - Halvpart
beivviid namat - navn på dagene
Bengalluokta - Bengalbukta
Beringáhpi - Beringshav
bieggagivrodat - vindstyrke
bijus (spealus, omd. pokeris) - innsats ( i spill)
bircu - terning
bircu - kloss
biresbirjejeaddji - velstand
birgendássi - levestandard
birrajohtinresursa - kretsløpsressurs
birrajohttin - kretsløp
birramihttu - omkrets
bissočuoigan - skiskyting
bissočuoigi - skiskytter
bivdosadji - fangstplass
boagán
- omd. goahccevuovdeboagán
- belte
- f.eks: barskogbelte
boarddabánit - trappetrinn
bodnečáhci - grunnvann
borjjastit - seile
buohtastahttit - sammenligne
buolašgolladeapmi - frostsprengning
buolašluoddaneapmi - frostsprengning
buolašmollen - frostsprengning
buolža
- guhkedáleš sátto/čievračielgi
- esker
- langstrakt morenerygg
bustávadovddiidusspeallu - bokstavinnlæringsspill
buvtta - produkt
- faktor x faktor = buvtta
buvttadit - produsere
ceavzilis ovdánahttin - bærekraftig utvikling
centimehter
- cm
- Centimeter
- cm
civzzakoarta - klypekort
coahki - grunn
coriolisčuozahus
- eanajorrama váikkuhus mii dagaha ahte áibmo ja áhperávnnjit sojahuvvojit olgeš guvlui davábealde ekváhtora ja gurut guvlui fas máttabealde
- corioliseffekten
- jordrotasjonens avbøyende virkning som fører til at luft og havstrømmer bøyes mot høyre på den nordlige halvkule og mot venstre på den sørlige
cunami - tsunami
cuovka - brøk
cuovka - brøk
cuovkaoassi - brøkdel
cuovkasárggis - brøkstrek
čađahanvuohki - strategi
čáhceearru - vannskille
čáhcekanála - vannkanal
čálgostáhta - velferdsstat
čállit bladjálaga - stille opp
čanastat - sammenheng
čavges/čavga biegga - frisk bris
čegŋet - sette seg på huk
čemihkalaš gollan - kjemisk forvitring
Čiehka - Vinkel
čiehka, nurki
- čiehka - lea siskkabealde Nurki - olggobealde
- hjørne
čiehkajuolgi - vinkelbein
Čiehkamihttu - Gradskive
Čiehkasubmi
- Čiehkasupmi golmmačiegahasas lea 180º
- Vinkelsum
- Summen av vinklene i en trekant er 180º
čiekŋalisáhpebotni - dyphavsbunn
čiekŋalisáhpegoivvohat - dyphavsgrøft
čiekŋalisáhperoggi - dyphavsgrop
čieŋal - dyp
čievračorru - drumlin
čilget - forklare
čoahkkebáiki - tettsted
čohkačiehka - spiss vinkel
Čohkačiehka
- Unnit go 90º
- Spiss vinkel
- Mindre enn 90º
Čuđešoassi - Hundredel
čujuha - vise
- om retning
čujuheaddji - teller
čuohti - hundre
čuokkis - poeng
čuokkis - punkt
dádjadanviehkan - orienteringsløp
dádjadit - finne vei
dáhpáhus - historie
dáhtonrádjá - datolinje
dajaldatbuđaldat - setnigspuzzel
dálki - vær
dálkkádat - klima
dálkkádat - klima
dássádatlinnjá
- mii sirre šaddanguovllu ja suddanguovllu jiehkis, muitala gokko geasis suddá muohta seamma ollu go mii dálvet boahtá jiehkkái
- likevektslinje
- er skillet mellom næringsområdet og avsmeltningsområdet i en bre
Dásseárvvosaš cuovka
- 1/2 = 2/4 = 3/6
- Likeverdige brøk
- 1/2 = 2/4 = 3/6
dássedeaddu - likevekt
dássedis - konstant
Dássejuolggat golmmačiegat - Likebeint trekant
Dássesiiddot golmmačiegat - Likesidet trekant
dássetvuohta - likhet
dássi - nivå
Dat njeallje rehkenastinvuogi - De fire regneartene
dávggas - seig
Dávgi - Bue
Dávjjimuslohku
- Dat lohku mii lea dávjemus
- Typetall
- Det tallet det er flest av, kalles typetall
davvi - nord
Davvijiekŋaáhpi - Nordishavet
davvijorbabealli - nordlig halvkule
deaddu - trykk
Demografiija
- Demografiija sátni mearkkaša álbmotgovvadus. Dát lea greikalaš sátni demos=álbmot, graphé=čilget. Demografiija, dahje álbmotoahppu, čilge álbmoga sturrodaga ja dan juogus vissis geográfalaš guovllus. Dat čilge maiddái álbmoga agiid, sohkabelliid ja náittosdiliid birra. Álbmoga rievdadus dáhpáhuvvá riegádemiid, jámuid, sisfárrema, olggosfárrema, náitalemiid ja earuid bokte. Dát guhtta fáktora gohčoduvvojit demográfalaš komponeanttat
- Demografi
desimálalohku - desimaltall
Desimehter
- dm
- Desimeter
- dm
Diagonála - Diagonal
diagrámma - diagram
didnogeađgi - flinkstein
dieđaalmmái - vitenskapsmann
dieđihanvuogádat - meldesystem
dieđihit - opplyse
diehtu - data
dievvá - bakketopp
divišuvdna - divisjon
Divišuvdna/juohkin - Divisjon
divrrasgeađgi - edelsten
Doahkki - Mengde
doarggisteapmi - skjelv
dollagierdu - ildringen
drumlin
- Sigarhámat guhkedáleš čievračorut, ja mat šadde jiehki vuolde. Dás oaidná guđe guvlui jiehki lea johtán, vuosttabealde lea čoru alit go mieđabealde. Drumlin lea irška sátni ja mearkkaša “smávva čielgi”.
- drumlin
- "sigarformet" rygg bestående av morenematerialer og som ble dannet under breen. Lengderetningen tilsvarer retningen isbreen beveger seg. Drumlin er isk ord, og betyr "liten rygg".
duhát - tusen
dukta - gjødsel
dulvi - flom
duođaštit - bevise
duohta cuovka
- namuheaddji lea unnitgo čujuheaddji
- ekte brøk
duolbbas - flat
duolloduottar/girseduottar - tundra
duollu - tele
duovdda - område
Duppal - Dobbel
duppallasttit - doble
Eahpeseaiva cuovka
- namuheaddji lea unnitgo čujuheaddji
- Uekte brøk
ealibat - levende vesener
eallinvuođđu/birgenvuođđu - livsgrunnlag
eallinvuogidávda - livsstilssykdom
eallinvuogirievdadus - livsstilsendring
ealliplankton - dyreplankton
- Dyreplankton er smådyr som lever i de frie vassmassane. Disse dyra er et viktig ledd i næringskjeda i vann, der de et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk. Ordet plankton kjem frå det greske planktonos - "som driv omkring",
eamiáigi/álgoáigi - urtid
eana - land
eanabajoš - jordoverflaten
eanadat - landskap
eanadathápmi - landskapsform
eanagarra - jordskorpe
eanagarraráhku? - jordskorpesprekk
eanaguovlu - landområde
eanahámit - landformer
eanandoarggástus - jordskjelv
eanangarrapláhta - Jordskorpeplate
eanangeara - jordoverflate
eananjorbadas - jordkloden
eanapláhta - jordplate
eanasiskkoš - jordens indre
eanauđas - jordras
eanemus - flest
eanet - flere
earáláganvuohta - Ulikhet
eiseválddit - myndigheter
ekonomálaš birrajohtin - økonomisk kretsløp
ekváhtor - ekvator
ekviguhkkodat
- allodaterohus guovtti allodatgeavlli gaskkas
- ekvidistanse
- høydeforskjellen mellom to høydekurver
erohus - forskjell
erošuvdna
- proseassa gos olggudasfámut luvvejit ávdnasiid ja sirdet daid ovtta sajis nubbái
- erosjon
- geologisk prosess der ytre krefter river løs materiale og frakter fra et sted til annen
Faktor/buvttadahkki - Faktor
fápmu - kraft
fievrridanboagán - transportbånd
fuopma - signal
gáddelinnjá - standlinje
galbarihcci - skilpadde
galbavulkana
- leat njoides siiddut
- skjoldvulkan
- har slake sider
galbmanjunuš - kaldfront
gáldu - kilde
gálvofievrridangávpot - havneby
garra biegga - liten kuling
garra riđđu - sterk kuling
garranbáktešládjá - størknet bergart
gaska - avstand
- konkret i naturen
gaskaáhpečielgi - midthavsrygg
gaskaáhpedálkkádat - middelhavsklima
gaskaáigi
- gaskaáigin gohčodit maid dan áiggi ovdal ođđaáiggi geologalaš áigelinnjás
- middelalder
Gaskamearálaš temperatuvra - Middeltemperatur
Gaskamearri - Gjennomsnitt
gaskatlantalaščielgi - Midtatlantiskrygg
gaskkal - mellom
gaskkamearalaččat - gjennomsnittlig
gássat - tykk
- om runde objekter
gávdnoštupmi - forekomst
gávnnahit - finne ut
geađgeávnnas - steinmateriale
geahčečiehka - toppvinkel
geahčemorena
- čorru, dievvá, buolža
- endemorene
- haug, morenerygga
geahčečuokkis - toppunkt
geahpas - lett
geailohábmi - kjegleform
geailu - kjegle
gealbomihttu - kompetansemål
gearddit - lagdelt
geardi
- okta geardi bána birra
- runde
- en runde rundt banen
geardoráidu - serie
geardun - ganging
Gearduntabealla - Gangetabell
geassu, volum - volum
Geavli - Kurve
gefiidguovlu/šlumma - slum
- Slum defineres av FN som «fattige, overbefolkede samfunn som mangler tilfredsstillende tilgang til trygt drikkevann og sanitet, offentlige tjenester, grunnleggende infrastruktur og kvalitetslosji
geográfalaš govdodat - geografisk bredde
geográfalaš guhkkodat - geografisk lengde
geográfalaš guovlu - geografisk område
Geografiija - Geografi
geologiija
- dutkat mo eanajorbadas lea šaddan ja mo dat ain rievdá
- geologi
geometriija - geometri
Gierdodagan - Passer
Gierdodávgi - Sirkelbue
gilvvavisti - drivhus
gilvvavisttičuozahus - drivhuseffekt
- Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten. Det gir høyere temperatur i lufta og ved bakken, enn det ellers ville vært.
girsi - permafrost
girsi - tele
glasifluvialalaš ávdnasat
- Ávdnasat mat leat sirdojuvvon jiehkkečázi mielde jiehkki vuolde, bures sirrejuvvon sáttu ja čievra.
- glasifluvialt materiale
- materiale som er transportert og avsatt av smeltevann fra breer, sand og grus.
goahtesadji
- dan girjjis lea miehtá geavahuvvon goahtesadji, ja mii ferten maid geavahit seamma, muđui šaddá moivi girjjis
- leirplass
goalki - stille
goargŋut - øke
- om f.eks temperatur
goarráneapmi - forfall
goikeeana - landmasse
gokčat - dekke
- verb
golahusgálvu - forbruksvare
golbmaollil
- omd. golbmaollilisgovus
- tredimensjonal
golggus - væske
golgi - flytende
golladeapmi - erosjon
golmmačiegahas - trekant
golmmačiegatlogut - trekanttall
gomuvuođajohtolatindustriija - romfartsindustri
gorrerehkenastin - forholdsregning
gorri
- gorri gaskal birram...ja diam....
- forhold
- forholdet mellom omkretsen og diameteren
govdodatgráda
- govdodatgráda lea jurddašuvvon linjjá eatnama koordináhtavuogadags mii manná ekváhtoriin paralleallat.
- breddegrad
- en breddegrad er en tenkt linje i jordens koordinatsystem som går parallelt med ekvator
govdodatgráda - breddegrad
govdodatsirkel
- ekváhtoriin parallealla
- breddesirkel
- parallelt med ekvator
govdut - flyte
govus - figur
Govuslohku - Figurtall
grádafierpmádat - gradenett
Guđahas - Kube
guhkesbárot - langbølget
guhkkit go - lengre enn
guhkkodat - lengde
Guhkkodat - Lengde
guhkkodatgráda - lengdegrad
Guhkkodatmihttu - Lengdemål
guhkkodatovttadat - lengdeenhet
guhkkodatsirkel
- meridiána, beallesirkel polas polii
- lengdesirkel
- meridian, halvsirkel fra pol til pos
guhkodatgráda - lengdegrad
gulahallan - kommunikasjon
gullet oktii - hører sammen
guođáhat - parkeringsplass
guollemuohkadeapmi - fiskeforedling
guovddáš - sentrum
Guovddášlinnjá - Midtlinje
guovddášmorena - midtmorene
guovddušteapmi - sentralisering
guovlojuohku - sone
guovtte ollil#is
- omd. guovtteollilisgovus
- todimensjonal
gurgalas - rekke
gurra - kløft
hábme - forme
hállanbulljarakkis - snakkeboble
hápmi - form
hápmu - formel
heaŋggoleahki - hengedal
heakkaváralaš - livsfarlig
hieibma - flau vind
hivvodat - mengde
huksehus - bygning
iešbirgenmearri - selvforsyningsgrad
Iešbirgenmearri - sjølbergingsgrad
Iešbirgenmearri - Selvbergingsgrad
iešvuohta - egenskap
ihttin - i morgen
ii-resursavuođđuduvvon industriija
- ráhkadit beallebuktagiin gárvves golahusgálvvuid
- ikke-ressursbasert industri
- foredler mellomprodukter til ferdige forbruksvarer
ikte - i går
Indiaáhpi - Indiahav
Iskkadallan/Guorahallan - Undersøkelse
isobára
- Linjját mat mannet čađa čuoggáid main lean seamma áibmodeaddu
- isobar
- Linjer som går gjennom punkter med samme lufttrykk
isotearbmat
- linjját mat mannet cuoggáid čađa main lea seamma termperaturvra
- isotermer
- linjer som går gjennom punkter med samme temperatur
jáhkehahttivuohta - sannsynlighet
jahkejuohku - årstid
jahkodat - årstid
jalgadas/guolbba - slette
jállogássa - edelgass
jámolašvuohta - dødelighet
jápminoassi - dødsrate
- Dødsrate defineres som antall døde pr. 1000 innbyggere i løpet av et år, og viser forholdet mellom antall dødsfall og befolkningens størrelse i et gitt område, gjerne et land. For eksempel vil en dødsrate på 9,5 i en befolkning på 100 000 mennesker vise at det har vært 950 dødsfall det året.
Jápmooassi - Dødsrate
Jaskesáhpi - Stillehav
jeaggi - myr
jiehkkečáhci - smeltevann
jiehkkegeahči - brefront
jiehkkejogaávdnasat
- ávdnasat mat leat sirdojuvvon jiehkkečázi mielde jiehkki vuolde, bures sirrejuvvon sáttu ja čievra.
- breelvmateriale
- materiale som er transportert og avsatt av smeltevann fra breer, sand og grus.
jiehkkejogašroggi - spylevannsrenne
jiehkkejohka - breelv
jiehkkenjuovčča - bretunge
jiehkkesárggis
- sárggis maid jiehkki lea ráhkadan lássái go lea johtán badjil
- skuringsstripe
- riper i berget etter isen
jiehkkevuođđu - bresåle
jiekŋagalba - isskjold
jiella - svak vind
jietnadat - intonasjon
Jođiheapmi - Forskyvning
johkadearbmi - elvemæl
johkaguolbba - elveslett
johkajalgadasat - elveslett
johkaluovddahat - elvedelta
johttidiagrámma - flytdiagram
Joraheapmi - Rotasjon
Jorahit - Rotere
jorbadas - kule
jorbalásis
- lásis maid jiehkki lea jorben
- rundsva
- avrundede fjellknatter etter isen
Jorben - Avrunding
jorbet - avrunde (runde av)
juŋgel - jungel
juohkin - deling
Juohkinbihttá - Delestykke
jurdda - hensikt
kalkuláhtor - Lommeregner, kalkulator
Karibiamearas - Karibhavet
kártagovus - kartsymbol
kártamáhttu - kartkunnskap
kártet - kartlegge
kilográmma - kilogram
Kilomehter
- km
- Kilometer
- km
koloniija
- eatnamat olggobeale iežas ruovtturiikka
- koloni
- et landområde som befinner seg utenfor moderlandets grenser
kombinatorihkka - kombinatorikk
- læren om ordning og gruppering av elementer i en mengde
kongrueansa - kongruens
- fullstendig likhet mellom geometriske figurer
kontineanta - kontinent
kontineantaplahta - kontinentplate
kontineantaplahtagaska - kontinentplateskille
kontinentaaski - kontinetalsokkel
kontinentavielti - kontinetalskråning
konvektiiva njuoskkadat
- Go áibmu bajábealde eatnama lieggana, de goargŋugoahtá lieggaáibmu dassái go fas čoasku. Dalle kondensere čáhcelievla, ja balvvat šaddet ja arvá. Konvektiiva njuoskkadat dagaha dávjá garra ja oanehis arveovttiid.
- konvektiv nedbør
- Konvektiv nedbør forekommer når lufta nær bakken blir sterkt oppvarmet. Dermed blir noe av lufta lettere enn lufta omkring, og en «pakke» med varmluft stiger til værs omtrent som en stor ballong. Lufta blir etter hvert avkjølt så mye at den ikke lenger kan holde på vanndampen. Da kondenserer noe av vanndampen og det dannes skyer og nedbør. Konvektiv nedbør gir kortvarige og ofte kraftige regnbyger. Konvektiv nedbør er vanlig i tropiske strøk hele året.
Koordináhtavuogádat - Koordinatsystem
korállacoagan/korállabodni - korallrev
- Korallrev, rev (grunne i havet) bygd opp av kalkskjeletter; hovedsakelig fra koralldyr, men også fra andre organismer med kalkskall (som kalkalger).
kráhter - krater
kubihkka
- 1cm x 1cm x 1cm = 1 kubihkkacentimehter
- kubikk
Kvadráhta - Kvadrat
kvarteara
- maŋimuš 2.7 miljovvna jagi eatnama historjjás
- kvartær
- de sist 2.7 millioner år av jordas historie
láhppit/minus - minus
laskandássi
- (olbmot ja eallit)
- reproduksjonsnivå
- (folk og dyr)
Láskut - Horisontalt
láskut - loddrett
lassáneaddji - økende
lassánit - øke
- stykkevis
lává - lava
lávttas - fuktig
leahki - elvedal
Leappočiehka
- Stuorát go 90º
- Stump vinkel
- Større enn 90º
leaskalohku - oddetall
leavvan - utbredelse
leavvat - spre seg
liegganjunuš - varmfront
lihkastat - bevegelse
lihttar, litter - liter
liigeábit - bihav
liigemearat - bihav
linnjá - linje
Linnjábihttá - Linjestykke
Linnjádiagrámma - Linjediagram
litosfeara - litosfære
loaččes biegga - lett bris
loaččes biegga - laber bris
loahppabargu - etterarbeid
Logádas - Tidel
logeš - tier
Logešvuogádat - Titallssystemet
Lohkan - Opptelling
lohkat - telle
lohkomearka - fortegn
lohkominsttar - tallmønster
lohkopyramiida - tallpyramide
lohkoráidu - tallfølge
lohku - antall
lohku/logut - tall
lohkuliinnjá - tallinje
lohkuráidu - tallrekke
lossat - tung
lulli/máddi - sør
lullijorbabealli - sørlig halvkule
luoddaneami leahki - riftdal
luoiddahat - delta
luoitin - utslipp
luondduroassu - naturkatastrofe
luondduruovttudoallu - naturalhusholdning
luovusmássa - løsmasse
máŋggačiegahas - mangekant
máhtolokten - Kunnskapsløftet
Máhttolokten - Kunnskapsløftet
máilmmiávus - verdensrommet
máilmmikárta - verdenskart
mangrovevuovdi - mangroveskog
- Mangrover er trær og busker som er tilpasset å vokse i sjøvann i tropiske strøk. Der danner de mangroveskoger, også kalt mangrovesumper. På andre språk brukes ordet «mangrove» både om de enkelte trærne, og skogene de danner.
mánnu - måned
mántel - mantel
Matematikk - Matematihkka
Mátta-Kiinnáahpi - Sør-Kina-hávet
mausoleum - mausoleum
- Et mausoleum er en bygning hvor ett eller flere avdøde mennesker er stedt til hvile. Ordet kommer fra den persiske satrapen Mausolos, som fikk bygget en monumental grav for seg selv, kjent som mausoleet i Halikarnassos
mearraávži - havdyp
Mearrabađaluokta - Bottenviken
mearrabodnepláhta - havbunnsplate
mearradássi - havnivå
mearravulošáhpečielgi - midthavsrygg
Mediána
- Jos leat máŋga logu maŋŋálaga, unnimusas stuorámussii, de gohčoduvvo gaskaleamos lohku mediánan. Dat mearkkaša ahte mediánas leat ovttamađe logut goabbatge bealde
- Median
- Dersom vi har mange tall i stigende rekkefølge, blir det midterste tallet kalt median
mehter - meter
Mehter
- m
- Meter
- m
mekánalaš gollan
- fysalaš gollan
- mekanisk forvitring
- fysisk forvitring
meridiána - meridian
meroštallat - beregne
Meroštit - Beregne
mieđabealli/arvesuoivva - regnskygge
- En regnskygge (eller mer nøyaktig en nedbørsskygge) er et tørt område på jordoverflaten som ligger på lesiden av et fjell i forhold til den rådende vindretningen. Når fuktig luft stiger mot toppen av en fjellkjede eller et stort fjell, vil luften avkjøles og vann oppløst i luften kondensere til regn eller snø.
mihtidandieđut - måledata
mihtidanreaidu - måleinstrument
Mihtideapmi - Måling
mihtidit - Måle
mihttoálvva - målestokk
mihttolávva - målestokk
mihttolohku - Måltall
mihttoovttadat - måleenhet
Millimehter
- mm
- Millimeter
- mm
minsttar - mønster
minta
- ruhtaovttadat
- mynt
- myntenhet
mirkko - giftig
moakkas - krum
moallananávdnasat - forvitringsmateriale
moallaneapmi - forvitring
Mohkki - Løkke
molsašuddi - variabel
molssašumiid logut - antall kombinasjoner
monsunbiegga - monsun
- Monsun er en vind som skifter retning to ganger i året på grunn av oppvarming av store landområder om sommeren (pålandsvind), og avkjøling om vinteren (fralandsvind).
morenaávdnasat - morenemateriale
morenahámit - moreneformer
Multiplikašuvdna/geardun - Multiplikasjon
multiplumma - multiplum
- Et multiplum av et tall a er et tall man får ved å multiplisere a med et helt tall. For eksempel er 15 et multiplum av 5, fordi 15 = 3 × 5.
naffáš - Kosedyr
namuheaddji - nevner
Namuheaddji - Nevner
namuheaddji - nevner
nástá - tegnestift
našunálačoahkkin - nasjonalforsamling
- Nasjonalforsamlingen er i de fleste land det organet som har myndighet til å vedta lover, sette skatter og bevilge statens finanser. I demokratiske stater er nasjonaforsamlingen det folkevalgte statsorganet. Nasjonalforsamling har derfor også blitt kalt folkerepresentasjon.
negatiiva logut - negative tall
njammat - absorbere
njealječiegahas - firkant
njealjehas, kvadráhtta - kvadrat
njeaššeeana - våtmarksområde
njiččehas - pattedyr
njiedjat - minke
- bli færre eller mindre
njoammuspire - krypdyr
njoulggočiehka - rett vinkel
njuolggočiegat - vinkelrett på
Njuolggogolmmačiegat - Rettvinklet trekant
njuoskkadat - nedbør
Njuoskkadat - Nedbør
nunatak
- inuihtagillii; čohkka mii ceaggá beajábealde jieŋa
- nunatak
- inuittisk; topp som stikker opp av isen
Nuorat dryas
- Galbmaáigodat mii lei 10 900-9 600 jagi ovdal Kristtusa. Dán áigodagas sturro jiehkit. Namma boahtá latiinnalaš namas nuorssás (dárogillii reinrose), Dryas octopetala. Nuorsárássi šaddá galbma guovlluin
- Yngre dryas
- tidsperiode, 10 900-9 600 f.kr. Betegner en periode med kaldere klima da breene rykket fram. Dryas octopetala, latinsk navn på reinrose, som vokser i kaldt klima
nuorta - øst
nuppáldasealáhus - sekundærnæring
nuppástuvvon báktešládja - omdannet bergart
- metamorfe bergart
ođđaáigásaš - moderne
Ođđasitbuvttadeamidássi - reproduksjonsnivå
ođassmahtti resursa - fornybarressurs
oainnuhit - avdekke
oaivámuš - høvding
oaivvisrehkenastin - hoderegning
oalgeliehki - sidedal
oanehaš - lav
oanehisbárot - kortbølget
Oanideapme - Forkorting
oapmegálvvut - brukt utstyr
oarji - vest
oassejuogus - utvalg
- Når en statistisk problemstilling omhandler en stor gruppe, er et utvalg en del av denne gruppa. Utvalget skal helst ligne på den store gruppa
oassemáksin - avdrag
oažžut - pluss
oažžut olles logu - å gå opp
ohcat - lete
okta njealjátoassi ¼ /bealli ½ - en firdel ¼ /halv ½
oktasaščujuheaddji - fellesnevner
oktavuohta - sammenheng
oláhus - rekord
olbmuidvuohta/sivilisašuvdna - sivilisasjon
olgešcoakkal - høyreklikk
olggoš - flate
olgguldas - eksogen
olgobargu - feltarbeid
Olles logut - Hele tall
olles stoarbma - full storm
ollislaš oaidnu - oversikt
olmmošlaskan - befolkningsvekst
olmmošvalljjivuohta? - befolkningsoverskudd
opmodat - eiendom
orienterenkárta - orienteringskart
orkána/čáhceborga - orkan
orográfalaš njuoskkadat
- šaddá go njuoska áibmu baggejuvvo bajás alla váriid geažil. Áibmu čoasku, ja dagaha borgga dahje arvvi.
- orografisk nedbør
- Orografisk nedbør er nedbør (regn, snø, sludd eller hagl) som oppstår fordi en luftmasse presses oppover et fjell eller en ås (orografisk heving) og blir avkjølt når det blåser. Nedbøren kan være jevn eller bygepreget, avhengig av hvorvidt luften som presses tilværs er stabil eller ustabil.
otne - i dag
ovdánahttinriika - utviklingsland
ovdanbuktin - utrykk
ovdehit - presentere
ovtta njálbmái lohkat - telle i kor
ovttadatcuovka
- Ovttadatcuovkkas lea čujuheaddji álo 1, ja namuheaddji sáhttá fas leat vaikko makkár lohku
- stambrøk
Ovttahámatvuohta - Formlikhet
Ovttamađodat - Ligning
ovttasdoaibma - samspill, samhandling
ovttastus - sammenheng
Ovttastuvvon govvosat - Sammensatte figuer
ovttastuvvon logut - sammensatte tall
ovtteš - ener
paleialaš
- hirbmat boaris
- paleisk
- veldig gammel
Parallealla linjját - Parallelle linjer
paralleallográmma
- nealječiegahas mas guokte ja guokte siiddu leat buohtalaga
- parallellogram
Paralleallográmma - Parallellogram
Persialuokta - Persiabukta
Peršpektiivvatevdnen - Perspektivtegning
plánaekonomiija
- Stáhta mearrida makkár gálvvuid- ja bálvalusaid galgá buvttadit ja man ollu. Mearrida maiddái mo dáid gálvvut galget juhkkojuvvot. Stáhtafitnodagainmearrida buvttadanmihtuid ja juohká daid vuođđoávdnasiid eari.
- planøkonomi
pogroma/doarrádallan - Pogrom
- Pogrom, betegnelse for blodige jødeforfølgelser med brann, plyndring, vold og mord, i første rekke i Russland, men også i andre øststater på 1800-tallet (især etter 1881) og helt opp til 1920-årene. Pogromene var ofte oppmuntret av myndighetene selv; i andre tilfeller unnlot politi og militære å gripe inn. Overfallsmennene var ofte kosakker.
polarágierdu - polarsirkel
poláraravda - polarfront
Positiiva logut - Positive tall
prisma - prisme
Proseanta - Prosent
pyramiida - pyramide
ráŋggáštuskoloniija - Straffekoloni
- Straffekoloni, koloni befolket med personer som er brakt dit fra hjemlandet (hjemstedet) ved deportasjon.
radius - radius
rádjá
- ...dahje rádji
- grense
rádjoresursa, ii-ođassmahtti resursa - ikkefornybar ressurs
ráfáidahttojuvvon elliidguovlu - dyrereservat
rággi
- bábirrággi
- strimmel
- papirstrimmel
ráhkkaneapmi - forarbeid
rámmabuvttadahkki - rammefaktor
ránnjáčiehka - nabovinkel
ravda - kant
ravda - kant
rávdnji - strøm
reaida
- mávssán reaidan
- kontant
Rehketárka - Regneark
rehketovdanbuktin - regneuttrykk
reidet - foredle
rektáŋgel - rektangel
Rektáŋgel - Rektangel
resursadoahpa - ressursbegrep
resursavuođđuduvvon industriija
- geavaha ollu vuođđoávdnasiid dan ektui mii lea buvttadusárvu
- resurssbasert industri
- har stort forbruk av råvarer i forhold til produsjonsverdien
riđđu - stiv kuling
riddonašuvdna - kystnasjon
riddu - kyst
riegádanoassi - fødselsrate
riegádahttinbadjebáza - fødselsoverskudd
riegádahttinoassi - fødselsrate
- Fødselsrate defineres som levendefødte i et år pr. 1000 av middelfolkemengden.
riegádandávjodat - fødselshyppighet
riegádanoassi - fødselsrate
rihkku - komma
riibma - lekter
riibma ja gurgalus - rim og regle
riika
- politihkalaččat ja rájáid dáfus
- land/nasjon
roassu - katastrofe
rohttodávda/epidemiija - epidemi
Romba - Rombe
romerlogut - romertall
ruđalaš guovddáš - finansiell sentrum
ruitoroggi
- roggi mii lea báhcán maŋŋá go čievrra sisjiekŋa lei suddan
- dødisgrop
- grop i grusen etter at isklumpen hadde smeltet
ruktoárka - ruteark
ruktofierpmádat - rutenett
ruođđorehkenastin - Parantesregning
ruođđu - parantes
ruovdemáđi - jernbane
ruvtto - rute
Saddjái hámit - Romlige former
sahkkui - fruktbar
sajádat - plassering
- om sted
sárggis - strek
sátneoahppankoarta - ordlæringskort
sáttočasttas - sanddyne
sáttogáddi - sandstrand
sáttogeađgi - sandstein
sáttomeahcci/sáttoáhpi - ørken
savanná
- Goike suoidneduolbbážat ja muorat duohkot dákka. Leat Afrihkás, Mátta-Amerihkás, gávdnojit maiddái Australias ja Madagaskaris.
- savanne
- Tørre gressletter med spredte trær. Finnes i Afrika, Sør-Amerika, finnes også i Australia og Madagaskar
savanna/suoidneáhpi/gieddeáhpi
- suoidneáhpi mas duokkot dakko lea vuovddáš
- savanne
seaguhus - blanding
seahkálas lohku - blandet tall
seahtta
- ruhta maid bijat lotteriijas dahje spekaluin
- sats
seamma guhkki - like lang
seamma ollu - like mange
seamma stuoris dahje stuorit go - lik eller større enn
seamma stuoris dahje uhcit go/unnit go - lik eller mindre enn
seamma stuoris go - lik
seassat, iskkadit - eksperimentere
sedimeanta - sediment
sedimenta báktešládja - sedimentær bergart
- avsetnings bergart
Sektordiagrámma - Sektordiagram
sieivavuohta - ekthet
Siffar - Siffer
Siidoduolbbáš - sideflate
sirkel - sirkel
siseana - innland
siskkáldas - endogen
siskkáldassoahti - borgerkrig
siskkildasreakšuvdna - kjernereaksjon
siskkoš - kjerne
sitnuáhpi - steppe
- Steppe, opprinnelig navn på flate, trebare sletter i det sørlige Russland og det sørvestlige Asia. Betegnelsen benyttes litt upresist om sletter med gressvegetasjon, et mellomledd mellom eng og ørken, betegnelsene gressteppe og ørkensteppe brukes også. Ordet steppe brukes for eksempel om den nedre ungarske puszta, Argentinas pampas, visstnok Jordens største sammenhengende gresslette, og de nordamerikanske prærier.
skajá - skur, skjul
soaittáhat - tilfeldighet
soliflukšuvdna
- go njuoska eana siivot johtá vilttiin vulos ja šaddet máhcit
- solifluksjon
- langsom sig av løsmateriale nedover en skråning
Speadjalastin - Speiling
Speadjalastit - Speile
speajalsymmetriija - speilsymmetri
stáhpi - stav
Statestihkka - Statestikk
stoalpodiagrámma - Søylediagram
stoarbma - liten storm
straktovulkána
- leat ceakko siiddut
- straktovulkan
- har bratte sider
stuorát - større
stuorát go
- 6 > 4
- større enn
- 6 > 4
Stuorát go - Større enn
stuorraváldi - stormakt
stuorrunrádjá - vekstrate
Subtrakšuvdna - Subtraksjon
sulliirehkenastin - overslagsregning
sumpa - sump
suodji - beskyttelse
suoidnemeahcci, sitnuáhpi
- duolba muorahis eatnamat gos dušše suoinnit šaddet
- steppe
- russisk "stepj", flate, trebare sletter, gressvegitasjon
suologeavli - øybuer
suolojoavkkut - øygrupper
suonjardeapmi - stråling
supmi - sum
suspešuvdna
- smávimus ávdnasat luovosčázis
- suspesjon
- de fineste materialet som svever fritt i vannmassen el. løsning
sylinddar - sylinder
symmetriija - symmetri
Symmetriijalinnjá - Symmetrilinje
šaddadit - dyrke
šaddan/šaddogeardi - vegetasjon
šaddoeana
- eana mas lea sáhka šattolašvuođas
- jordsmonn
- jord med tanke på dyrkbarhet
šaddoeatnamat - vekstområder
šládja - art
tabealla - tabell
temperatuvra golladeapmi - temperaturforvitring
temperatuvramihttár - temperaturmåler
termohalin birrajođaldat
- globalalaš čáhce birrajođaldat go lea erohus temperatuvrras (termo) ja sáltehivvodagas (halin)
- termohalin sirkulasjon
- global vannsirkulasjon pga ulikheter i temperatur (termo) og saltholdighet (halin)
tertiálaealáhus - tertiærnæring
tertieara
- áigodat 65 miljovnnas 2.7 miljovnna jagi rádjái
- tertiær
- tidsepoke fra 65 millioner år til 2.7 millioner år
tiibmu - klokke
tiibmu, minukta, badjel, váile - time, minutt, over, på
topográfalaš - topografisk
topografiija - topografi
- Topografi er en beskrivelse av jordoverflatens terreng og synlige objekter, slik som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, bebyggelse og veier.
Trapesa - Trapes
uhciduvvon - forminsket
unnimus - minst
unnimusas stuorámussii - stigende rekkefølge
unnit - mindre, færrest
unnit go
- 1 < 3
- mindre enn
- 1 < 3
Unnit go - Mindre enn
váldeguovlu/provinsa - provins
- En provins er en undernasjonal regjeringsform som i noen tilfeller er under direkte kontroll av nasjonens høyeste regjering. I noen land bruker man ordene stat eller departement i stedet for provins.
várdu - oversikt
várreduolbbáš - fjellplatå
várreráidomáhcastat - fjellkjedefoldinger
várreráidu - fjellkjede
vealalaš - ulik
vealalaš, ii leat seamma stuoris - ulikt
viđačiegahas - femkant
vielti - skråning
Viiddideapmi - Utvidning
Viiddiduvvon hápmi
- ( 325= 300+20+5)
- Utvidet form
- ( 325= 300+20+5)
Viidodat - Overflate
virolaš
- Virolaš guđačiegahas omd. mearkkaša ahte buot guhtta siiddu leat seamma guhkki
- regulær
vudjonávnnas - avsetningsmateriale
vulkána - vulkan
vulkánjamáhus - vulkanutbrudd
vuođđoávnnas
- ávnnas mas dávvira sáhttá ráhkadit
- råvare
vuođđoávnnas - råstoff
vuođđoealáhus - primærnæring
vuođđolinnjá - grunnlinje
vuođđometálla - råmtall
vuođđoolju - råolje
vuođđoviidudat - bunnflate
vuodjut - synke
vuogáidahttit - systematisere
vuoiŋŋaščaskkástat - hjerneslag
vuolimushaddi - minstepris
vuollegisdeatta - lavtrykk
vuollegiseatnamat - lavland
vuopmi - skogsdal
vuorru - rekkefølge
vuostáiváldi - mottaker
vuosttasbuolva sisafárrejeaddji - førstegenerasjonsinnvandrer
- Det skilles i dag mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret til Norge (tidligere kalt førstegenerasjonsinnvandrere), og norskfødte med to innvandrerforeldre (tidligere kalt andregenerasjonsinnvandrere)
vuovda - fuglekasse
vuovdi - skog
Weichsel
- maŋimuš jiekŋaáigi Davvi-Eurohpas
- Weichsel
- siste istid i Nord-Europa