Buot     Matematihkka     Geografiija     Sámegiella

425 . - 425

Sortere sámegillii Sorter på norsk
   
áhpebodnepláhta - havbunnsplate
áhpebodni
- ...dahje mearrabodni
- havbunn
áhpegorsa - dyphavskløft
áhpegorsagierdu - dyphavsgrøfter i ring
- ring av dyphavsgrøfter
áhpeláirá - havleire
áhperádjá
- bajimus mearradássi maŋimuš jiekŋaáigge maŋŋá
- marin grense
- marin av gresk, hav. Grense for havnivå etter siste istid
áhpesáttu - havsand
áhpevárreč;ielgi
- mearravuloš várrečielgi
- midthavsrygg
áibmodeatta - lufttrykk
áibmogeardi - atmosfære
áibmolávttas - luftfuktighet
áibmonuoskkideapmi - luftforurensning
álbmotfáhkkalaskan - befolkningseksplosjon
- Befolkningseksplosjonen refererer til en trend fra 1830-årene og fremover, hvor verdensbefolkningen doblet seg på hundre år, og det fant sted en tredobling de neste 70. Begrepet kan også referere til en hurtig befolkningsvekst på lokalt plan som går utover områdets ressurser og økologisk bæreevne.
álbmotgovvádus - befolkningsbeskrivelse
álbmotmeahci - Nasjonalpark
Álbmotoahppu - Befolkningslære
álbmotovdáneapmi - befolkningsutvikling
álbmotpyramida - befolkningspyramide
- En befolkningspyramide er en illustrasjon av befolkningen fordelt på alder og kjønn. Aldersgruppene er stablet oppå hverandre, med de yngste nederst. Bredden på aldersgruppene viser antallet (eller andelen) i hver gruppe. Det er én side for menn og en for kvinner.
álgoveahkki - førstehjelp
alladeatta - høytrykk
alladuolbbáš - høyslette
allaeatnamat
- bajas, badjosat, badjeeana, badjeatnamat
- høyland
Allagáisá - Alpe
állečiehka - helningsvinkel
allodat - høyde
allodaterohus - høydeforskjell
allodatgeavli
- geavllit kárttas mat čájehit seamma dáset allodaga luonddus
- høydekurve
- kurve på kartet som vise sammehøydenivå i terrenget
almmiguovlu - himmelretning
almmustit - offentliggjøre/utgi
Arabiaáhpi - Arabiahav
arvevuovdi - regnskog
árvvoštallat - vurdere
assái - tykk
- om flate objekter
Atlanteráhpi - Atlanterhav
atolla/korállasulloš - atoll
- Atoll, ring- eller hesteskoformet korallrev med lave øyer rundt en lagune. Bredden er fra 1 til 130 km, og øyene reiser seg ofte rett opp av dyphavet. De er mest vanlige i vestlige og midtre deler av Stillehavet.
ávnnas - materiale
ávnnas - stoff
ávnnasvuodjon
- luovosávnnas mii "vuodju" dahje báhcá go fievrriduvvo čázis/jieŋas
- avsetning
- løsmateriale som blir avsatt under transport av is eller vann
báhkkabáiki - varm flekk
- hot spot
bákteluoddaneamit/várreluoddaneamit - forkastninger
báktesárgosat - helleristninger
báktesullot - skjærgård
báktešládja - bergart
báktevuođđu - berggrunn
bákti - berg
bálddastahttit
- ...dahje buohtastahttit
- sammenlikne
bálvalusdoaibma - tjenesteyting
bálvalusservodat - servicesamfunn
bargosajiidmearri - sysselsetting
bárru - bølge
beaivvášsuonjarpanela - solcellepanel
Bengalluokta - Bengalbukta
Beringáhpi - Beringshav
bieggagivrodat - vindstyrke
biresbirjejeaddji - velstand
birgendássi - levestandard
birrajohtinresursa - kretsløpsressurs
birrajohttin - kretsløp
bivdosadji - fangstplass
boagán
- omd. goahccevuovdeboagán
- belte
- f.eks: barskogbelte
boarddabánit - trappetrinn
bodnečáhci - grunnvann
borjjastit - seile
buolašgolladeapmi - frostsprengning
buolašluoddaneapmi - frostsprengning
buolašmollen - frostsprengning
buolža
- guhkedáleš sátto/čievračielgi
- esker
- langstrakt morenerygg
buvttadit - produsere
ceavzilis ovdánahttin - bærekraftig utvikling
coahki - grunn
coriolisčuozahus
- eanajorrama váikkuhus mii dagaha ahte áibmo ja áhperávnnjit sojahuvvojit olgeš guvlui davábealde ekváhtora ja gurut guvlui fas máttabealde
- corioliseffekten
- jordrotasjonens avbøyende virkning som fører til at luft og havstrømmer bøyes mot høyre på den nordlige halvkule og mot venstre på den sørlige
cunami - tsunami
cuovka - brøk
čáhceearru - vannskille
čáhcekanála - vannkanal
čálgostáhta - velferdsstat
čavges/čavga biegga - frisk bris
čemihkalaš gollan - kjemisk forvitring
čiekŋalisáhpebotni - dyphavsbunn
čiekŋalisáhpegoivvohat - dyphavsgrøft
čiekŋalisáhperoggi - dyphavsgrop
čieŋal - dyp
čievračorru - drumlin
čilget - forklare
čoahkkebáiki - tettsted
čujuha - vise
- om retning
dádjadit - finne vei
dáhtonrádjá - datolinje
dálki - vær
dálkkádat - klima
dálkkádat - klima
dássádatlinnjá
- mii sirre šaddanguovllu ja suddanguovllu jiehkis, muitala gokko geasis suddá muohta seamma ollu go mii dálvet boahtá jiehkkái
- likevektslinje
- er skillet mellom næringsområdet og avsmeltningsområdet i en bre
dássedis - konstant
dássi - nivå
dávggas - seig
davvi - nord
Davvijiekŋaáhpi - Nordishavet
davvijorbabealli - nordlig halvkule
deaddu - trykk
Demografiija
- Demografiija sátni mearkkaša álbmotgovvadus. Dát lea greikalaš sátni demos=álbmot, graphé=čilget. Demografiija, dahje álbmotoahppu, čilge álbmoga sturrodaga ja dan juogus vissis geográfalaš guovllus. Dat čilge maiddái álbmoga agiid, sohkabelliid ja náittosdiliid birra. Álbmoga rievdadus dáhpáhuvvá riegádemiid, jámuid, sisfárrema, olggosfárrema, náitalemiid ja earuid bokte. Dát guhtta fáktora gohčoduvvojit demográfalaš komponeanttat
- Demografi
didnogeađgi - flinkstein
dieđaalmmái - vitenskapsmann
dieđihanvuogádat - meldesystem
dieđihit - opplyse
dievvá - bakketopp
divrrasgeađgi - edelsten
doarggisteapmi - skjelv
dollagierdu - ildringen
drumlin
- Sigarhámat guhkedáleš čievračorut, ja mat šadde jiehki vuolde. Dás oaidná guđe guvlui jiehki lea johtán, vuosttabealde lea čoru alit go mieđabealde. Drumlin lea irška sátni ja mearkkaša “smávva čielgi”.
- drumlin
- "sigarformet" rygg bestående av morenematerialer og som ble dannet under breen. Lengderetningen tilsvarer retningen isbreen beveger seg. Drumlin er isk ord, og betyr "liten rygg".
dukta - gjødsel
dulvi - flom
duođaštit - bevise
duolbbas - flat
duolloduottar/girseduottar - tundra
duollu - tele
ealibat - levende vesener
eallinvuođđu/birgenvuođđu - livsgrunnlag
eallinvuogidávda - livsstilssykdom
eallinvuogirievdadus - livsstilsendring
ealliplankton - dyreplankton
- Dyreplankton er smådyr som lever i de frie vassmassane. Disse dyra er et viktig ledd i næringskjeda i vann, der de et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk. Ordet plankton kjem frå det greske planktonos - "som driv omkring",
eamiáigi/álgoáigi - urtid
eana - land
eanabajoš - jordoverflaten
eanadat - landskap
eanadathápmi - landskapsform
eanagarra - jordskorpe
eanagarraráhku? - jordskorpesprekk
eanaguovlu - landområde
eanahámit - landformer
eanandoarggástus - jordskjelv
eanangarrapláhta - Jordskorpeplate
eanangeara - jordoverflate
eananjorbadas - jordkloden
eanapláhta - jordplate
eanasiskkoš - jordens indre
eanauđas - jordras
eiseválddit - myndigheter
ekonomálaš birrajohtin - økonomisk kretsløp
ekváhtor - ekvator
ekviguhkkodat
- allodaterohus guovtti allodatgeavlli gaskkas
- ekvidistanse
- høydeforskjellen mellom to høydekurver
erošuvdna
- proseassa gos olggudasfámut luvvejit ávdnasiid ja sirdet daid ovtta sajis nubbái
- erosjon
- geologisk prosess der ytre krefter river løs materiale og frakter fra et sted til annen
fápmu - kraft
fievrridanboagán - transportbånd
gáddelinnjá - standlinje
galbarihcci - skilpadde
galbavulkana
- leat njoides siiddut
- skjoldvulkan
- har slake sider
galbmanjunuš - kaldfront
gáldu - kilde
gálvofievrridangávpot - havneby
garra biegga - liten kuling
garra riđđu - sterk kuling
garranbáktešládjá - størknet bergart
gaska - avstand
- konkret i naturen
gaskaáhpečielgi - midthavsrygg
gaskaáhpedálkkádat - middelhavsklima
gaskaáigi
- gaskaáigin gohčodit maid dan áiggi ovdal ođđaáiggi geologalaš áigelinnjás
- middelalder
gaskatlantalaščielgi - Midtatlantiskrygg
gaskkal - mellom
gaskkamearalaččat - gjennomsnittlig
gássat - tykk
- om runde objekter
gávdnoštupmi - forekomst
gávnnahit - finne ut
geađgeávnnas - steinmateriale
geahčemorena
- čorru, dievvá, buolža
- endemorene
- haug, morenerygga
geailohábmi - kjegleform
gearddit - lagdelt
gefiidguovlu/šlumma - slum
- Slum defineres av FN som «fattige, overbefolkede samfunn som mangler tilfredsstillende tilgang til trygt drikkevann og sanitet, offentlige tjenester, grunnleggende infrastruktur og kvalitetslosji
geográfalaš govdodat - geografisk bredde
geográfalaš guhkkodat - geografisk lengde
geográfalaš guovlu - geografisk område
geologiija
- dutkat mo eanajorbadas lea šaddan ja mo dat ain rievdá
- geologi
gilvvavisti - drivhus
gilvvavisttičuozahus - drivhuseffekt
- Drivhuseffekten er en naturlig prosess der noen gasser gjør en planets overflate varmere enn den ellers ville vært. Den forekommer på Jorden og andre planeter som har atmosfære. De såkalte drivhusgassene fanger opp (absorberer) varmestråling, og noe av denne varmen sendes ned mot overflaten. Det gir høyere temperatur i lufta og ved bakken, enn det ellers ville vært.
girsi - permafrost
girsi - tele
glasifluvialalaš ávdnasat
- Ávdnasat mat leat sirdojuvvon jiehkkečázi mielde jiehkki vuolde, bures sirrejuvvon sáttu ja čievra.
- glasifluvialt materiale
- materiale som er transportert og avsatt av smeltevann fra breer, sand og grus.
goalki - stille
goargŋut - øke
- om f.eks temperatur
goarráneapmi - forfall
goikeeana - landmasse
gokčat - dekke
- verb
golahusgálvu - forbruksvare
golgi - flytende
golladeapmi - erosjon
gomuvuođajohtolatindustriija - romfartsindustri
govdodatgráda
- govdodatgráda lea jurddašuvvon linjjá eatnama koordináhtavuogadags mii manná ekváhtoriin paralleallat.
- breddegrad
- en breddegrad er en tenkt linje i jordens koordinatsystem som går parallelt med ekvator
govdodatgráda - breddegrad
govdodatsirkel
- ekváhtoriin parallealla
- breddesirkel
- parallelt med ekvator
govdut - flyte
grádafierpmádat - gradenett
guhkesbárot - langbølget
guhkkodatgráda - lengdegrad
guhkkodatsirkel
- meridiána, beallesirkel polas polii
- lengdesirkel
- meridian, halvsirkel fra pol til pos
guhkodatgráda - lengdegrad
guollemuohkadeapmi - fiskeforedling
guovddášmorena - midtmorene
guovddušteapmi - sentralisering
guovlojuohku - sone
gurra - kløft
hábme - forme
heaŋggoleahki - hengedal
heakkaváralaš - livsfarlig
hieibma - flau vind
hivvodat - mengde
huksehus - bygning
iešbirgenmearri - selvforsyningsgrad
Iešbirgenmearri - sjølbergingsgrad
Iešbirgenmearri - Selvbergingsgrad
ii-resursavuođđuduvvon industriija
- ráhkadit beallebuktagiin gárvves golahusgálvvuid
- ikke-ressursbasert industri
- foredler mellomprodukter til ferdige forbruksvarer
Indiaáhpi - Indiahav
isobára
- Linjját mat mannet čađa čuoggáid main lean seamma áibmodeaddu
- isobar
- Linjer som går gjennom punkter med samme lufttrykk
isotearbmat
- linjját mat mannet cuoggáid čađa main lea seamma termperaturvra
- isotermer
- linjer som går gjennom punkter med samme temperatur
jahkodat - årstid
jalgadas/guolbba - slette
jállogássa - edelgass
jámolašvuohta - dødelighet
jápminoassi - dødsrate
- Dødsrate defineres som antall døde pr. 1000 innbyggere i løpet av et år, og viser forholdet mellom antall dødsfall og befolkningens størrelse i et gitt område, gjerne et land. For eksempel vil en dødsrate på 9,5 i en befolkning på 100 000 mennesker vise at det har vært 950 dødsfall det året.
Jápmooassi - Dødsrate
Jaskesáhpi - Stillehav
jeaggi - myr
jiehkkečáhci - smeltevann
jiehkkegeahči - brefront
jiehkkejogaávdnasat
- ávdnasat mat leat sirdojuvvon jiehkkečázi mielde jiehkki vuolde, bures sirrejuvvon sáttu ja čievra.
- breelvmateriale
- materiale som er transportert og avsatt av smeltevann fra breer, sand og grus.
jiehkkejogašroggi - spylevannsrenne
jiehkkejohka - breelv
jiehkkenjuovčča - bretunge
jiehkkesárggis
- sárggis maid jiehkki lea ráhkadan lássái go lea johtán badjil
- skuringsstripe
- riper i berget etter isen
jiehkkevuođđu - bresåle
jiekŋagalba - isskjold
jiella - svak vind
johkadearbmi - elvemæl
johkaguolbba - elveslett
johkajalgadasat - elveslett
johkaluovddahat - elvedelta
jorbalásis
- lásis maid jiehkki lea jorben
- rundsva
- avrundede fjellknatter etter isen
juŋgel - jungel
Karibiamearas - Karibhavet
kártagovus - kartsymbol
kártamáhttu - kartkunnskap
kártet - kartlegge
koloniija
- eatnamat olggobeale iežas ruovtturiikka
- koloni
- et landområde som befinner seg utenfor moderlandets grenser
kontineanta - kontinent
kontineantaplahta - kontinentplate
kontineantaplahtagaska - kontinentplateskille
kontinentaaski - kontinetalsokkel
kontinentavielti - kontinetalskråning
konvektiiva njuoskkadat
- Go áibmu bajábealde eatnama lieggana, de goargŋugoahtá lieggaáibmu dassái go fas čoasku. Dalle kondensere čáhcelievla, ja balvvat šaddet ja arvá. Konvektiiva njuoskkadat dagaha dávjá garra ja oanehis arveovttiid.
- konvektiv nedbør
- Konvektiv nedbør forekommer når lufta nær bakken blir sterkt oppvarmet. Dermed blir noe av lufta lettere enn lufta omkring, og en «pakke» med varmluft stiger til værs omtrent som en stor ballong. Lufta blir etter hvert avkjølt så mye at den ikke lenger kan holde på vanndampen. Da kondenserer noe av vanndampen og det dannes skyer og nedbør. Konvektiv nedbør gir kortvarige og ofte kraftige regnbyger. Konvektiv nedbør er vanlig i tropiske strøk hele året.
korállacoagan/korállabodni - korallrev
- Korallrev, rev (grunne i havet) bygd opp av kalkskjeletter; hovedsakelig fra koralldyr, men også fra andre organismer med kalkskall (som kalkalger).
kráhter - krater
kvarteara
- maŋimuš 2.7 miljovvna jagi eatnama historjjás
- kvartær
- de sist 2.7 millioner år av jordas historie
laskandássi
- (olbmot ja eallit)
- reproduksjonsnivå
- (folk og dyr)
lassáneaddji - økende
lassánit - øke
- stykkevis
lává - lava
lávttas - fuktig
leahki - elvedal
leavvan - utbredelse
leavvat - spre seg
liegganjunuš - varmfront
lihkastat - bevegelse
liigeábit - bihav
liigemearat - bihav
litosfeara - litosfære
loaččes biegga - lett bris
loaččes biegga - laber bris
lulli/máddi - sør
lullijorbabealli - sørlig halvkule
luoddaneami leahki - riftdal
luoiddahat - delta
luoitin - utslipp
luondduroassu - naturkatastrofe
luondduruovttudoallu - naturalhusholdning
luovusmássa - løsmasse
Máhttolokten - Kunnskapsløftet
máilmmiávus - verdensrommet
máilmmikárta - verdenskart
mangrovevuovdi - mangroveskog
- Mangrover er trær og busker som er tilpasset å vokse i sjøvann i tropiske strøk. Der danner de mangroveskoger, også kalt mangrovesumper. På andre språk brukes ordet «mangrove» både om de enkelte trærne, og skogene de danner.
mántel - mantel
Mátta-Kiinnáahpi - Sør-Kina-hávet
mausoleum - mausoleum
- Et mausoleum er en bygning hvor ett eller flere avdøde mennesker er stedt til hvile. Ordet kommer fra den persiske satrapen Mausolos, som fikk bygget en monumental grav for seg selv, kjent som mausoleet i Halikarnassos
mearraávži - havdyp
Mearrabađaluokta - Bottenviken
mearrabodnepláhta - havbunnsplate
mearradássi - havnivå
mearravulošáhpečielgi - midthavsrygg
mekánalaš gollan
- fysalaš gollan
- mekanisk forvitring
- fysisk forvitring
meridiána - meridian
mieđabealli/arvesuoivva - regnskygge
- En regnskygge (eller mer nøyaktig en nedbørsskygge) er et tørt område på jordoverflaten som ligger på lesiden av et fjell i forhold til den rådende vindretningen. Når fuktig luft stiger mot toppen av en fjellkjede eller et stort fjell, vil luften avkjøles og vann oppløst i luften kondensere til regn eller snø.
mihtidanreaidu - måleinstrument
mihttoálvva - målestokk
mirkko - giftig
moallananávdnasat - forvitringsmateriale
moallaneapmi - forvitring
monsunbiegga - monsun
- Monsun er en vind som skifter retning to ganger i året på grunn av oppvarming av store landområder om sommeren (pålandsvind), og avkjøling om vinteren (fralandsvind).
morenaávdnasat - morenemateriale
morenahámit - moreneformer
namuheaddji - nevner
našunálačoahkkin - nasjonalforsamling
- Nasjonalforsamlingen er i de fleste land det organet som har myndighet til å vedta lover, sette skatter og bevilge statens finanser. I demokratiske stater er nasjonaforsamlingen det folkevalgte statsorganet. Nasjonalforsamling har derfor også blitt kalt folkerepresentasjon.
njammat - absorbere
njeaššeeana - våtmarksområde
njiččehas - pattedyr
njiedjat - minke
- bli færre eller mindre
njoammuspire - krypdyr
njuoskkadat - nedbør
nunatak
- inuihtagillii; čohkka mii ceaggá beajábealde jieŋa
- nunatak
- inuittisk; topp som stikker opp av isen
Nuorat dryas
- Galbmaáigodat mii lei 10 900-9 600 jagi ovdal Kristtusa. Dán áigodagas sturro jiehkit. Namma boahtá latiinnalaš namas nuorssás (dárogillii reinrose), Dryas octopetala. Nuorsárássi šaddá galbma guovlluin
- Yngre dryas
- tidsperiode, 10 900-9 600 f.kr. Betegner en periode med kaldere klima da breene rykket fram. Dryas octopetala, latinsk navn på reinrose, som vokser i kaldt klima
nuorta - øst
nuppáldasealáhus - sekundærnæring
nuppástuvvon báktešládja - omdannet bergart
- metamorfe bergart
ođđaáigásaš - moderne
Ođđasitbuvttadeamidássi - reproduksjonsnivå
ođassmahtti resursa - fornybarressurs
oaivámuš - høvding
oalgeliehki - sidedal
oanehisbárot - kortbølget
oarji - vest
ohcat - lete
oktavuohta - sammenheng
oláhus - rekord
olbmuidvuohta/sivilisašuvdna - sivilisasjon
olgguldas - eksogen
olles stoarbma - full storm
olmmošlaskan - befolkningsvekst
olmmošvalljjivuohta? - befolkningsoverskudd
opmodat - eiendom
orienterenkárta - orienteringskart
orkána/čáhceborga - orkan
orográfalaš njuoskkadat
- šaddá go njuoska áibmu baggejuvvo bajás alla váriid geažil. Áibmu čoasku, ja dagaha borgga dahje arvvi.
- orografisk nedbør
- Orografisk nedbør er nedbør (regn, snø, sludd eller hagl) som oppstår fordi en luftmasse presses oppover et fjell eller en ås (orografisk heving) og blir avkjølt når det blåser. Nedbøren kan være jevn eller bygepreget, avhengig av hvorvidt luften som presses tilværs er stabil eller ustabil.
ovdánahttinriika - utviklingsland
ovttasdoaibma - samspill, samhandling
paleialaš
- hirbmat boaris
- paleisk
- veldig gammel
Persialuokta - Persiabukta
plánaekonomiija
- Stáhta mearrida makkár gálvvuid- ja bálvalusaid galgá buvttadit ja man ollu. Mearrida maiddái mo dáid gálvvut galget juhkkojuvvot. Stáhtafitnodagainmearrida buvttadanmihtuid ja juohká daid vuođđoávdnasiid eari.
- planøkonomi
pogroma/doarrádallan - Pogrom
- Pogrom, betegnelse for blodige jødeforfølgelser med brann, plyndring, vold og mord, i første rekke i Russland, men også i andre øststater på 1800-tallet (især etter 1881) og helt opp til 1920-årene. Pogromene var ofte oppmuntret av myndighetene selv; i andre tilfeller unnlot politi og militære å gripe inn. Overfallsmennene var ofte kosakker.
polarágierdu - polarsirkel
poláraravda - polarfront
ráŋggáštuskoloniija - Straffekoloni
- Straffekoloni, koloni befolket med personer som er brakt dit fra hjemlandet (hjemstedet) ved deportasjon.
rádjá
- ...dahje rádji
- grense
rádjoresursa, ii-ođassmahtti resursa - ikkefornybar ressurs
ráfáidahttojuvvon elliidguovlu - dyrereservat
ravda - kant
rávdnji - strøm
reidet - foredle
resursadoahpa - ressursbegrep
resursavuođđuduvvon industriija
- geavaha ollu vuođđoávdnasiid dan ektui mii lea buvttadusárvu
- resurssbasert industri
- har stort forbruk av råvarer i forhold til produsjonsverdien
riđđu - stiv kuling
riddonašuvdna - kystnasjon
riddu - kyst
riegádanoassi - fødselsrate
riegádahttinbadjebáza - fødselsoverskudd
riegádahttinoassi - fødselsrate
- Fødselsrate defineres som levendefødte i et år pr. 1000 av middelfolkemengden.
riegádandávjodat - fødselshyppighet
riegádanoassi - fødselsrate
riika
- politihkalaččat ja rájáid dáfus
- land/nasjon
roassu - katastrofe
rohttodávda/epidemiija - epidemi
ruđalaš guovddáš - finansiell sentrum
ruitoroggi
- roggi mii lea báhcán maŋŋá go čievrra sisjiekŋa lei suddan
- dødisgrop
- grop i grusen etter at isklumpen hadde smeltet
ruovdemáđi - jernbane
sahkkui - fruktbar
sajádat - plassering
- om sted
sáttočasttas - sanddyne
sáttogáddi - sandstrand
sáttogeađgi - sandstein
sáttomeahcci/sáttoáhpi - ørken
savanná
- Goike suoidneduolbbážat ja muorat duohkot dákka. Leat Afrihkás, Mátta-Amerihkás, gávdnojit maiddái Australias ja Madagaskaris.
- savanne
- Tørre gressletter med spredte trær. Finnes i Afrika, Sør-Amerika, finnes også i Australia og Madagaskar
savanna/suoidneáhpi/gieddeáhpi
- suoidneáhpi mas duokkot dakko lea vuovddáš
- savanne
seaguhus - blanding
sedimeanta - sediment
sedimenta báktešládja - sedimentær bergart
- avsetnings bergart
sieivavuohta - ekthet
siseana - innland
siskkáldas - endogen
siskkáldassoahti - borgerkrig
siskkildasreakšuvdna - kjernereaksjon
siskkoš - kjerne
sitnuáhpi - steppe
- Steppe, opprinnelig navn på flate, trebare sletter i det sørlige Russland og det sørvestlige Asia. Betegnelsen benyttes litt upresist om sletter med gressvegetasjon, et mellomledd mellom eng og ørken, betegnelsene gressteppe og ørkensteppe brukes også. Ordet steppe brukes for eksempel om den nedre ungarske puszta, Argentinas pampas, visstnok Jordens største sammenhengende gresslette, og de nordamerikanske prærier.
skajá - skur, skjul
soliflukšuvdna
- go njuoska eana siivot johtá vilttiin vulos ja šaddet máhcit
- solifluksjon
- langsom sig av løsmateriale nedover en skråning
stoarbma - liten storm
straktovulkána
- leat ceakko siiddut
- straktovulkan
- har bratte sider
stuorraváldi - stormakt
stuorrunrádjá - vekstrate
sumpa - sump
suodji - beskyttelse
suoidnemeahcci, sitnuáhpi
- duolba muorahis eatnamat gos dušše suoinnit šaddet
- steppe
- russisk "stepj", flate, trebare sletter, gressvegitasjon
suologeavli - øybuer
suolojoavkkut - øygrupper
suonjardeapmi - stråling
suspešuvdna
- smávimus ávdnasat luovosčázis
- suspesjon
- de fineste materialet som svever fritt i vannmassen el. løsning
šaddadit - dyrke
šaddan/šaddogeardi - vegetasjon
šaddoeana
- eana mas lea sáhka šattolašvuođas
- jordsmonn
- jord med tanke på dyrkbarhet
šaddoeatnamat - vekstområder
šládja - art
temperatuvra golladeapmi - temperaturforvitring
termohalin birrajođaldat
- globalalaš čáhce birrajođaldat go lea erohus temperatuvrras (termo) ja sáltehivvodagas (halin)
- termohalin sirkulasjon
- global vannsirkulasjon pga ulikheter i temperatur (termo) og saltholdighet (halin)
tertiálaealáhus - tertiærnæring
tertieara
- áigodat 65 miljovnnas 2.7 miljovnna jagi rádjái
- tertiær
- tidsepoke fra 65 millioner år til 2.7 millioner år
topográfalaš - topografisk
topografiija - topografi
- Topografi er en beskrivelse av jordoverflatens terreng og synlige objekter, slik som høyde, vegetasjon, hav, innsjøer, bebyggelse og veier.
uhciduvvon - forminsket
váldeguovlu/provinsa - provins
- En provins er en undernasjonal regjeringsform som i noen tilfeller er under direkte kontroll av nasjonens høyeste regjering. I noen land bruker man ordene stat eller departement i stedet for provins.
várreduolbbáš - fjellplatå
várreráidomáhcastat - fjellkjedefoldinger
várreráidu - fjellkjede
vielti - skråning
vudjonávnnas - avsetningsmateriale
vulkána - vulkan
vulkánjamáhus - vulkanutbrudd
vuođđoávnnas
- ávnnas mas dávvira sáhttá ráhkadit
- råvare
vuođđoávnnas - råstoff
vuođđoealáhus - primærnæring
vuođđometálla - råmtall
vuođđoolju - råolje
vuodjut - synke
vuoiŋŋaščaskkástat - hjerneslag
vuolimushaddi - minstepris
vuollegisdeatta - lavtrykk
vuollegiseatnamat - lavland
vuopmi - skogsdal
vuostáiváldi - mottaker
vuosttasbuolva sisafárrejeaddji - førstegenerasjonsinnvandrer
- Det skilles i dag mellom innvandrere som er født i utlandet og selv har innvandret til Norge (tidligere kalt førstegenerasjonsinnvandrere), og norskfødte med to innvandrerforeldre (tidligere kalt andregenerasjonsinnvandrere)
vuovdi - skog
Weichsel
- maŋimuš jiekŋaáigi Davvi-Eurohpas
- Weichsel
- siste istid i Nord-Europa