Previous Page  11 / 125 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 125 Next Page
Page Background

7

www.lagadus.org/multi

Diagramme gåhkoem vïjhte bïjlijste vuesehte.

350

400

450

500

550

600

cm

Gïen dah bïjlh?

Mijjieh daejrebe

— Imran dïhte guhkemes bïjle.

— Hinten bïjle åeniehkåbpoe Monan bïjleste.

— Keerijen bïjle guhkebe Monan bïjleste.

— Björneren bïjle unnemes.

Provhkh bïevnesem gosse gaavnedh gïen dah bïjlh.