Previous Page  10 / 125 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 125 Next Page
Page Background

6

Lohkh diagrammem.

Klaeredh seamma gellie

damts-væhtah fïerhtede

laantijste guktie

diagramme vuesehte.

SÅEV SÅEV SÅEV SÅEV SÅEV SÅEV SÅEV SÅEV SÅEV SÅEV SÅEV

1

2

0

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Låhkoeh

SÅEV

1

Daata jïh statistihke

10

20

0

30

Låhkoeh maanah

Nöörje Sveerje Danmaarhke Spanije Tyrkije Hellase

40

50

Eejehtimmie-laante Låhkoeh

Hellase

Tyrkije

Spanije

Danmaarhke

Sveerje

Nöörje

Daate diagramme vuesehte mennie laantine maanah akten

skuvlesne edtjieh giesien eejehtidh. Tjaelieh man gellie maanah

dah ovmessie laantine edtjieh årrodh.

Klaeredh jallh guvvedh kroessem seamma jeenh damts-væhtajgujmie fïerhtede laantijste mij diagramme vuesehte. Lohkh dia-

grammem jïh tjaelieh man gellie maanah edtjieh dej ovmessie laantine eejehtidh.