Om ForfatternesForlag CL-S√°mi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Mijjieh daebpene 2
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta

 
Mijjieh daebpene 2 lea learoevierhtie seabredhmaahtoen j√Įh geografijen b√Įjre 5.‚Äď7. klaassi learoehkidie.

Seabredhmaahtoe j√Įh geografije lea learoeg√¶rja seabradahken b√Įjre j√Įh eatnemedaajroen j√Įh daej dajvi b√Įjre gogkoe veasoejibie. Learoe¬¨g√¶rja lea guektien boelhkese juakasovveme. Voestes ¬¨boelhke seabredhmaahtoen b√Įjre, j√Įh mubpie boelhke jis geografijen b√Įjre. Guvvieh j√Įh illustrajovnh dam learoevierhtietekstem d√•arjoeh. Ovnohkens baakoeh jallh synonyjmh leah sj√Įere klaeriejgujmie m√Įerhke¬¨sjamme j√Įh √•ejvieteksten bealese b√Įeje¬¨sovveme. ¬¨F√Įerhten boelhken leah tj√•enghkies-tjaalege j√Įh r√Įektes-¬¨borhtje kapihtelen minngiegietjesne. ¬¨Laavenjassh leah dovne ohtsedh j√Įh gaavnh- darjoeh j√Įh darhkh.
Mijjieh daebpene 3 lea g√•almede g√¶rja seabredhmaahtoen j√Įh geografijen b√Įjre daennie learoevierhtieraajrosne. Learoevierhtie jaepien 2013 tjaalasovveme seabredhfaagesoejkesji maahtoeulmiej mietie.

Jeatjah g√¶rjah daennie raajrosne:: 
Mijjieh daebpene 1 ja Mijjieh daebpene 2. B√Įhkedassh lohkeht√¶jjide, g√¶rjah j√Įh lissie laavenjassh daesnie: www.calliidlagadus.org/sf Utgitt: 2019
Heftet

NOK  0,-   
 
Gratis l√¶reb√łker -> Historie, samfunnsfag og geografi