Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Mijjieh daebpene 1 (SDO)
Heidi Guttorm Einarsen & Svein Nordsletta

Mijjieh daebpene lea siebriedahkemaahtoejïh geografije learoevierhtie 5.–7. daltesen learoehkidie.

Siebriedahkemaahtoe jïh geografije lea ööhpehtimmie daan siebriedahken bïjre jïheatnemedaajroevearelden jïh daej dajvi bïjregusnie mijjieh jielebe jïh gïehtelibie. Learoevierhtie lea juakasovveme göökten stuhtjese.

Voestes stuhtje lea siebriedahkemaahtoe, jïh mubpie stuhtje lea geografije. Guvvieh jïh illustrasjovnh learoevierhtieteekstem d.arjoeh.Ammes baakoeh leah sjïere klaerine mïerhkesovvemejïh raedtesne daejtie bïhkede. Fïerhtene stuhtjesne lea minngiegietjesnetj.anghkan tjaaleme jallh rïekteseburhtje. Laavenjasshleahdovne ohtsh-jïh-gaavnh, jïh darjomen jïh dotkemen sjïekenistie.

Mijjieh daebpene 1 lea voestes g.rja siebriedahkemaahtoen jïh geografijen learoevierhtieraajrosne. Learoevierhtie lea tjaalasovvemejaepien 2013 siebriedahkefaagesoejkesjen jeatjahtehtemi mietie, jïh daan maahtoevuepsiehd.jpa.

Jeatjah g.rjah daennie raajrosne leah:
Mijjieh daebpene 2 jïh Mijjieh daebpene 3.

Ööhpeht.jjabïhkedasse, g.rja jïh lissieISBN: 978-82-8263-209-6

NOK  0,-   
 
Gratis lærebøker -> Historie, samfunnsfag og geografi