Om ForfatternesForlag CL-Sámi academica Samisk litteratursenter Kontakt
  Handlesekken er tom
 
Handlesekk
Handlesekken er tom


Nyhetsbrev
Registrer epostadressen for å motta nyhetsbrev fra ForfatternesForlag
 


Silpeaska
Sissel Horndal

Sørsamisk


Silpeaske lea guvviegærja saemien heamture-eatnemistie noeride jïh stuerebe maanide.
 
Staaloe noere nïejtem hemhkehte mearan bovhtside røøjnesjeminie. Staaloe nïejtem jïh bovhtside røøvi jïjtjes gåatan. Daesnie nïejte åadtjoe veeljedh medtie sïjhth såemies staaloebaernien gåmmine jallh beabpojne sjïdtedh. Bene håhkoe gååvnese. Faamosne lea jïjnje væjsastalleme-voete jïh haaljoeh.Sider: 42
Innbundet
ISBN: 978-82-8263-162-4

NOK  225,-   
 
Skjønnlitteratur -> Barn og ungdom