ČálliidLágádusa birra CL-Sámi academica GirjjálašvuođaguovddᚠOktavuohta
  Gálvoseahkka lea guorus
 
Gálvoseahkka
Gálvoseahkka lea guorus


Ođasreive
Registrere epoastačujuhusa vuostáiváldit ođasreivve ČálliidLágádusas
 


Nïestesjidh - Tradisjonell slakting på Helgeland - CD
Gun Margret Utsi & Lena Kappfjell

Máttasámegillii ja dárogillii


Daennie gærjesne lea veljie guvvieh mah v'ihtesjieh guktie åarjelsaemieh lea aerpievuekien mietie n'iestesjamme gellie tjuetie jaepien gietjeste. Dovletji vierhtieh, vuekieh j'lh maahtoe lea boelveste boelvese vijriebasse vadtasovveme saemiej d'ieves g'ieline. Åajvoeh jis viehkievierhtine sjædta daam g'ieleveljiem gorredidh. Joekoen buerie sjeahta maadthskovlen 66hpehtimmesne, mohte hijven jis aaj soptsestallemeaamhtesen våaromine sjædta noeri j'ih voeresi gaskesne, j'ih ahte gaajhkh boelvi lustestallemen lohkemasse.

Gærja lea ektiebarkoeprovsjekte Sijti Jarngen j'ih TjaelijiBertemen gaskesne.

---

Denne boka er et dokumentarprosjekt som illustrerer hvordan sørsamer tradisjonelt har slaktet matrein i mer enn tusen år. Tradisjonelle verdier, prosedyrer og kunnskap er overført og bevart gjennom generasjoner ved hjelp av det samiske språkets detaljrikdom. Forhåpentligvis blir boka et hjelpemiddel for å bevare og holde denne språkrikdommen levende. Verket egner seg særdeles godt for temabasert undervisning på alle trinn i grunnskolen. Vi håper også at boka inspirerer til samtale og diskusjon mellom eldre og yngre språkbærere, og i det hele tatt blir til glede for lesere i alle aldre.

Boka er et samarbeidsprosjekt mellom Sijti Jarnge og ČálliidLágádus.ISBN: 978-82-8263-069-6

NOK  225,-   
 
DVD/CD