Vi er samer
Læringsressurs

Vi er samer

læringsressurs om samer og samiske samfunnsforhold

 

2017 er et merkeår for samer over hele Nordkalotten. Da er det hundre år siden de første gang organiserte seg for å kreve rett til beiteland og utdanning for samiske barn. Møtet ble avholdt i Trondheim 6. februar 1917, og det var kommet samer fra alle de nordiske landene. Den datoen og begivenheten er også bakgrunnen for samefolkets dag som blir feiret hvert år.  I anledning hundreårsjubileet har vi,  i samarbeid med Gáldu – resurssenter for urfolks rettigheter,   laget et hefte med oppgaver som skolene kan ha nytte av.

 

Hva er Vi er samer ?

Vi er samer er en introduksjon om samer som er Norges og Europas eneste urbefolkning. Heftet har korte faktatekster, og er ment for videregående skole, men kan også brukes i øverste klasser i ungdomsskolen. Heftet kan bestilles fra forlaget og vi anbefaler klassesett.

 

Vi er samer inneholder følgende komponenter:

 

 • Faktahefte: Vi er samer. En introduksjon om Norges urbefolkning. ČálliidLágádus/ForfatternesForlag. 2015.
 • Oppgaver til faktaheftet: Vi er samer på nettsiden: lagadus.org
 • Fasitsvar til oppgavene på nettsiden: lagadus.org
 • KAHOOT! med faktaspørsmål fra heftet. Søkeord: Vi er samer.

 

 

Kompetansemål

Heftet: Vi er samer dekker sammen med oppgavene hele,  eller deler av følgende kompetansemål etter 10. trinn og vg1-2:Kompetansemål etter 10.trinn

 

Utforskeren:

 • bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre
 • skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar

 

Historie:

 • presentere hovudtrekk ved historia og kulturen til samane frå midt på 1800-talet til i dag og konsekvensar av fornorskingspolitikken og samanes kamp for rettane sine

 

Geografi:

 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling

 

Samfunnskunnskap:

 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

 

 

Kompetansemål etter VG1 og VG2

 

Utforskeren:

 • formulere ei aktuell samfunnsfagleg problemstilling og skrive ein drøftande tekst ved å bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og kjeldetilvisingar
 • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep
 • bruke varierte digitale søkjestrategiar for å finne og samanlikne informasjon som beskriv problemstillingar frå ulike synsvinklar, og vurdere formålet og relevansen til kjeldene

 

Individ og samfunn:

 • beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

 

Politikk og demokrati:

 • gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet, mellom anna representasjon frå urfolk og minoritetar

 

 

Oppgaver til tekstene i heftet: Vi er samer

Oppgavene er laget med bakgrunn i de grunnleggende ferdigheter og lese- og skrivestrategier, og de er differensierte med både tekst-spørsmål, tanke-spørsmål og oppdrag (gjøre-oppgaver). Fakta-spørsmålene har fasitsvar og til noen oppgaver har vi lagt inn forslag og tilleggsinformasjon som kan hjelpe læreren.

 

Det er viktig at læreren går nøye gjennom oppgavene i god tid før de skal brukes, da noen oppgaver henviser til andre læringsressurser som må bestilles f.eks fra biblioteket og søkes fram på nettet, og fordi noen oppgaver er praktiske og behøver tilleggsmateriell og spesialrom som kjøkken eller formingsrom. Dette er oppgaver som kan bidra til å belyse og levendegjøre faginnholdet.

 

Vi tar gjerne i mot fotos og materiell dere produserer under arbeidet med emnene. Vi blir også veldig glad for tilbakemelding på opplegget slik at vi kan forbedre det.

 

 

Vi ønsker skolene lykke til i arbeidet med tekstene og oppgavene i læringsressursen: Vi er samer.

 

© 2016 ČálliidLágádus

STARTSIDE

OPPGAVER

FASIT